Gebruiksvoorwaarden ZZP-Planning Applicatie

De dienst “ZZP-Planning Applicatie” hierna te noemen: “App” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf ZZP-Planning B.V. gevestigd te Putten aan de Oude Garderenseweg 15 en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer: 70565473, hierna te noemen: de “Verstrekker”.

Aan het gebruik van de App zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door de App te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door de Verstrekker schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de App
1.1. De App is een applicatie voor ZZP’ers en opdrachtgevers. Via de App kunnen opdrachtgevers opdrachten plaatsen en ZZP’ers inhuren. Daarnaast kunnen ZZP’ers hun expertise aanbieden en opdrachten aannemen via de App.
1.2. Om de App te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, controleert de Verstrekker of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht. Verstrekker is gerechtigd om geheel naar eigen inzicht aanvragen goed of af te keuren.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. De Verstrekker mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus verantwoordelijk en aansprakelijk voor al deze handelingen. Indien u weet dat een ander persoon uw inloggegevens kent, dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan de Verstrekker. De Verstrekken kan zich vervolgens inspannen om maatregelen te nemen ter bescherming van uw account.
1.4. Via de App worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de diensten van Verstrekker. Raadpleeg de privacyverklaring van de Verstrekker voor meer informatie over hoe de Verstrekker omgaat met uw persoonsgegevens en wettelijke rechten.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden om de App te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de App van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2. Indien de Verstrekker constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag de Verstrekker zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.3. Indien naar het oordeel van de Verstrekker hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van de Verstrekker of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is de Verstrekker gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4. De Verstrekker is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.5. De Verstrekker kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart de Verstrekker van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. De Verstrekker spant zich in om de App beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Aan de App kan elk moment onderhoud plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een
beperking van de beschikbaarheid. De Verstrekker zal zich inspannen om gepland onderhoud voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf aan te kondigen.
3.3. De Verstrekker mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de App aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist de Verstrekker zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. De Verstrekker zal minstens dertig dagen van tevoren melden welke aanpassingen zij van plan is door te voeren.
3.4. Eventuele door de Verstrekker opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval als fatale termijnen.
3.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Verstrekker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De App de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de App en de website van de Verstrekker zijn het intellectueel eigendom van de Verstrekker. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van de Verstrekker behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de App is en blijft uw eigendom. De Verstrekker heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de App, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst met de Verstrekker te beëindigen.
4.3. Indien u informatie stuurt naar de Verstrekker, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u de Verstrekker een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de App. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4. De Verstrekker zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via de App, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of de Verstrekker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal de Verstrekker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de App
5.1. Aan het gebruik van de App is een vergoeding per maand verbonden. Deze
vergoeding wordt iedere maand vooraf via automatische incasso afgeschreven van de door uw opgegeven bankrekening. Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden verleent u de Verstrekker uitdrukkelijke toestemming voor het uitvoeren van de voornoemde automatische incasso. Indien nodig, zal u in dit kader een specifieke machtiging ondertekenen voor automatische incasso.
5.2. De prijzen voor het gebruik van de App worden vermeld op de website van de Verstrekker.
5.3. Omdat de App direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijke verzoek, is het niet
mogelijk een betaling of overeenkomst ongedaan te maken met een beroep op wet- en regelgeving omtrent koop op afstand, zoals het herroepingsrecht.
5.4. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door de Verstrekker genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.5. Alle prijzen in aanbiedingen, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van de Verstrekker zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
5.6. Indien een prijs is gebaseerd op door u verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft de Verstrekker het recht de prijzen hierop aan te passen.
5.7. De Verstrekker is gerechtigd om elektronisch te factureren.
5.8. In geval de verschuldigde vergoedingen niet afgeschreven kunnen worden, dan wel wanneer u enige verplichting uit deze voorwaarden niet nakomt, is de Verstrekker zonder enige ingebrekestelling gerechtigd haar dienstverlening (toegang tot de App) op te schorten, onverminderd andere wettelijke rechten van de Verstrekker.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. De totale aansprakelijkheid van de Verstrekker jegens u wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of anderszins, is per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald aan de Verstrekker in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, met een maximum van € 1.000,-
6.2. De Verstrekker is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, zoals: gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Enige beperking van aansprakelijkheid in deze voorwaarden komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Verstrekker.
6.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij de Verstrekker meldt.
6.5. In geval van overmacht is de Verstrekker nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, netwerkaanvallen zoals DDoS, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Uw overeenkomst met de Verstrekker, waarvan deze voorwaarden integraal onderdeel uitmaken gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de App en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Zowel u als de Verstrekken kunnen op ieder moment de overeenkomst per e-mail opzeggen. Bij opzegging zullen partijen altijd een opzegtermijn van twee maanden in acht nemen, gerekend vanaf het moment van opzegging. U kun een e-mail inzake opzegging toesturen naar [email protected]
7.3. De Verstrekker kan de overeenkomst beëindigen en uw account opheffen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4. Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de App te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden en prijzen
8.1. De Verstrekker mag deze voorwaarden alsook de overeengekomen of bekend gemaakte prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. De Verstrekker zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de App of via e-mail zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, dan kunt u voordat de wijzigingen in werking treden de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking zullen treden. Gebruik van de App na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden of prijzen.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op iedere overeenkomst tussen u en de Verstrekker is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen u en de Verstrekker worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin de Verstrekker gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de App wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door de Verstrekker wordt
geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. De Verstrekker is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over
te dragen aan een derde die de App van haar overneemt.

Vóór het gebruik van de app dient de gebruiker bovenstaande gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.